Cookies i Polityka Prywatności - Szopper24.pl
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). zamknij

Najczęściej kupowane

Informacje ogólne


Niniejszy dokument określa zasady prywatności w Sklepie internetowym szopper24.pl (dalej jako "Sklep
Internetowy"). Administratorem Sklepu Internetowego jest Borys Michalczyk prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą Szopper24 Borys Michalczyk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem ul. Kościelna 23, 59-222 Kochlice, NIP:6912336626, REGON: 364327360.

Dane osobowe

1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Klientów Sklepu Internetowego. Ponadto
Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych,
związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji
demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach
bezpieczeństwa.
2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm) i ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.)
wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji
zamówienia złożonego przez Klienta, archiwizacji lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez
Administratora oraz w innych celach określonych w Regulaminie.
3. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych,
a dotyczących Klientów Sklepu Internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje
odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym,
zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną
modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
4. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Klienta swoich danych osobowych, mają oni prawo
dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także mogą zwrócić się do Administratora z
żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez
Administratora, z zastrzeżeniem zdania następnego. Administrator może odmówić usunięcia danych,
jeżeli Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie Internetowym naruszył postanowienia
niniejszego dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest
niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
5. W przypadku zmiany danych Klienta, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym, Klient po
zalogowaniu się w Sklepie Internetowym może dokonać ich modyfikacji.

6. W przypadku subskrypcji newslettera przez Klienta, Administrator będzie wysyłał na podany przez
Klienta adres poczty elektronicznej wiadomości zawierające informacje o produktach i usługach
dostępnych w Sklepie Internetowym, a także informacje o organizowanych konkursach, promocjach.
7. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów podmiotom trzecim
realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację dostawy zamówienia, realizację płatności,
badanie poziomu satysfakcji Klienta w Sklepie Internetowym, tj.:
a. Operatorowi Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa)
jako administratorowi danych wpisanemu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem 0000334972, o kapitale zakładowym 774.140.000,00 złotych w całości
opłaconym, posiadającym NIP: 525-00- 07-313, będąca pomiotem świadczącym usługi
pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 2012 roku prawo pocztowe (Dz. U.
2012.1529). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, a w
szczególności: imię, nazwisko, adres.
b. Operatorowi DPD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa) jako
administratorowi danych wpisanemu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem 0000028368, o kapitale zakładowym 228.604.000,00 złotych, posiadającym
NIP:526-02- 04-110, będącym pomiotem świadczącym usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z
dnia 29 grudnia 2012 roku prawo pocztowe (Dz. U. 2012.1529). Przekazanie dotyczy danych
niezbędnych do zrealizowania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres.
c. Operatorowi InPost S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Malborska 130, 30-624 Kraków) jako
administratorowi danych wpisanemu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem 0000536554, o kapitale zakładowym 11.558.000,00 złotych w
całości opłaconym, posiadającym NIP: 6793087624, będącym pomiotem świadczącym usługi
pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 2012 roku prawo pocztowe (Dz. U.
2012.1529). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania przekazania
zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres.
d. Operatorowi systemu płatności on-line firmie PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul.
Marcelińska 90, 60-324 Poznań) jako administratorowi danych, wpisanemu do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
0000274399, o kapitale zakładowym 4.000.000 złotych w całości opłaconym, posiadającym
NIP: 779-23- 08-495, będącej podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z
dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie
dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU, a w szczególności: imię i
nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

e. Operatorowi systemu płatności on-line firmie Paypal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa) jako administratorowi danych, wpisanemu do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000289372 o
kapitale zakładowym 506.500 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP: 5252406419,
będącym podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych
niezbędnych do zrealizowania płatności przez Paypal Polska, a w szczególności: imię i
nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
f. Operatorowi systemu płatności on-line firmie Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552
Kraków, przy ulicy Wielickiej 72 jako administratorowi danych, wpisanemu do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie,
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, o kapitale
zakładowym 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką, posiadająca numer NIP 634-26-
61-860, NIP EU PL6342661860, będącym podmiotem świadczącym usługi płatnicze w
rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175
ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Dotpay, a
w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
g. Ceneo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166) przy ul. Grunwaldzkiej 182 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000493884, posiadająca numer NIP 779-24- 20-393 oraz
numer REGON 30265547 w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia klientów z
przeprowadzonego zakupu lub objęcia zakupu Programem Ochrony Kupujących.
h. Opineo sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu (53-333) ul. Powstańców Śląskich 2-4
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 357466 13 w celu zamieszczenia opinii o
produktach lub zbadania opinii o poziomie zadowolenia klientów z przeprowadzonego
zakupu.
i. Operatorowi „RUCH” S.A. ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, zarejestrowanej pod numerem w
Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem
KRS 0000020446 NIP 526-02- 50-475, Regon 011063584, z kapitałem zakładowym
108.824.007 zł, wpłaconym w całości, Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do
zrealizowania przekazania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres.

Polityka cookies sklepu internetowego szopper24.pl
1. Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego są używane pliki "cookies", czyli
niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta w związku
korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron
internetowych Sklepu Internetowego.
2. Stosowane przez Administratora pliki "cookies" są bezpieczne dla urządzeń Klienta. W szczególności tą
drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego
oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie
wykorzystywane przez Klienta i dostosować Sklep Internetowy indywidualnie każdemu Klientowi. Pliki
"cookies" zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu oraz przypisaną wartość.
3. Administrator stosuje dwa rodzaje plików "cookies":
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Klienta Sklepu Internetowego i pozostają
tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas
trwale usuwane z pamięci urządzenia Klienta Sklepu Internetowego. Mechanizm cookies
sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji
poufnych z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta Sklepu Internetowego i pozostają
tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie
urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego.
Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani
żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego.
4. Administrator wykorzystuje pliki "cookies" w następujących celach:
a. konfiguracji Sklepu Internetowego;
b. prezentacji Świadectwa Zgodności, za pośrednictwem serwisu internetowego
solidnyregulamin.pl, którego administratorem jest GP Kancelaria Poniatowska-Maj Strzelec-
Gwóźdź sp. p. z siedzibą w Krakowie, Polityka Prywatności dostępna jest pod następującym
linkiem: - http://solidnyregulamin.pl/polityka-prywatnosci/;
c. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu Internetowego
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za
pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google
Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi
linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/,
http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
d. określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach
reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense, którego
administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest
dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/,
http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
e. określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach
reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense, którego
administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest
dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/,
http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
f. popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego plus.google.com,
którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności
Google jest dostępna pod następującym linkiem:
http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.
g. popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com,
którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą
w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem:
https://www.facebook.com/help/cookies/.
h. prezentowania i wyrażenia opinii na stronach internetowych zewnętrznego serwisu
internetowego Ceneo.pl, którego administratorem jest Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w
Poznaniu, Polityka cookies dostępna pod następującym linkiem:
http://info.ceneo.pl/polityka_plikow_cookies.
i. prezentowania opinii na stronach internetowych Sklepu Internetowego, które są pobierane z
zewnętrznego serwisu internetowego Opineo.pl, którego administratorem jest Opineo.pl sp. z
o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Polityka cookies dostępna jest pod następującym linkiem:
http://www.opineo.pl/i/informacje-o- ciastkach.
j. popularyzacji Sklepu internetowego za pomocą serwisu YouTube LLC z siedzibą pod adresem:
901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone, Polityka ochrony prywatności
YouTube jest dostępna pod następującym linkiem:
https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/.
k. popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com,
którego administratorem jest Instagram LLC. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności
Instagram.com dostępna jest pod następującym linkiem:
https://help.instagram.com/155833707900388.
5. Zalecamy przeczytanie polityk ochrony prywatności wyżej wskazanych firm, aby poznać zasady
korzystania z plików "cookies".
6. Pliki "cookies" mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do
wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Sklepu Internetowego. W
tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na
danej stronie.
7. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może
przeglądać i edytować informacje wynikające z plików "cookies" przy pomocy narzędzia:
https://www.google.com/ads/preferences/.
8. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików "cookies", określając
warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki "cookies" do urządzenia Klienta. Zmiany
ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień
przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach
przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Klienta.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
9. Klient może w każdej chwili usunąć pliki "cookies" korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce
internetowej, której używa:
a. Internet Explorer,
b. Chrome,
c. Safari,
d. Firefox,
e. Opera,
f. Android,
g. Safari (iOS),
h. Windows Phone,
i. Blackberry.
10. Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronie internetowej Sklepu Internetowego.